MySQL veritabanında çalışırken deneme amaçlı birçok kayıt girer ve sileriz. Otomatik artan alan (Auto Increment) olan id değerini silmemiz durumunda, id değeri kaldığı yerden devam edeceğinden, sırayla artan bir yapı bozulmuş olacaktır. Otomatik artan yapıyı sıfırlamak için aşağıdaki SQL cümlesini çalıştırmanız yeterli olacaktır.

truncate table TabloAdi

Yukarıdaki SQL cümlesini çalıştırdığınız anda “TabloAdi” tablosu içerisindeki tüm veriler silinecektir. Bu nedenle SQL cümlesini çalıştırmadan önce emin olmanızı tavsiye ederim. :)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store